125 303

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

Az N/T/D mássalhangzók

A felső elülső fogaknál, fogmedernél a nyelv hegyével, peremével képzett felpattanó zárhang.
N- folyamatosan ejtett zöngés orrhang
T- zárpattanással képzett zöngétlen szájhang
D- zárpattanással képzett zöngés szájhang

Az optikai kép bemutatása

A képzés során az ajkak nyitottak annyira, hogy egy kevés látszik a felső fogsorból. Az alsó fogsorból általában semmi, vagy néha csak a metszők pereme látszik. A nyelv hegye a felső fogak medréhez támaszkodik, miáltal a fogak mögött láthatóvá válik.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszetAz  optikai kép leírása:Az  optikai kép megfigyelése

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.

b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben az alábbi szójátékot mondja:
náda-táda-dáda-ni
náda-táda-dáda-né
náda-táda-dáda-ne
náda-táda-dáda-ná
náda-táda-dáda-na
náda-táda-dáda-no
náda-táda-dáda -nő
náda-táda-dáda-nu
náda-táda-dáda-nü


c)   Figyelje meg az n/t/d hangzók optikai képét ugyanabban a szóban. Semmi különbséget nem látni,  kombináció, valamint a szövegkörnyezet segít a megértésben.
dönt, nótád, náthád, délután, öntöd, ontod, bontod, rontod, tanoda, tintád, hintád. Nagyatád, boldogtalan. dologtalan. gondtalan, esztendő, daganat, duzzanat,
d)
Figyelje meg az n/t/d  időtartamának (rövid-hosszú mássalhangzók) optikai jeleit a következő szavakban: 
ad - add, had - hadd, len - lenn, fen - fenn, kín - kinn, hidal (áthidal)- híddal, inal - ínnal, Duna - dunna, földel - földdel, kertel - kerttel, ötöl - öttől, tetem - tettem

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok
ni- né - ne - ná - na - nó - nö - nu - nü
in - én - en - án - an - on - ön - un - ün
ini - éné - ene - áná - ana - ono - önö - unu - ünü

ti - té - te - tá - ta - to - tö - tu - tű
it - ét - et - át - at - ot - öt - ut - üt
iti - été - ete - átá - ata - oto- ötö - utu - ütü

di - dé - de - dá - da - do - dö - du - dü
id - éd - ed - ád - ad - od - öd - ud - üd
idi - édé - ede - ádá - ada - odo - ödö - udu - üdü

b) Szógyakorlatok
n/t/d a szó elején:
nap, nagy, nád, nász,  nem, néz, nehéz, nincs, nő, nulla, narancs, nemez, nedv, nesz, neked, nádas, nála, naptár, napló, napfény, német, néger, nézem, négyzet, néni, nehéz, november, nagymama, növénytan
tanul, tanár, tábla, táska, tank, tag, tar, tér, tél, téma, tok, tor, tőr, takar, tarka, topog, toboz, terem, tévé, témakör, táppénz, táska, támpont, tatár, Tamás, tőzeg, tüske, tornaterem, törvényes, tűzoltó, türelmetlen, tüdőgyulladás, törölköző, töltőtolltinta 
Dani, Dániel, dal, dob, dong, dús, damil, doboz, daru, Demeter, délelőtt, dupla, dézsa, dinnye, dolgozó, dáridó, Döme, dörren, doboz, durva, dudva, december, diadal, dísznövény, divatos, döntetlen, doktor, dobogó,

n/t/d  a szó közben:
Anna, Antal, Andok, enne, inna, banán, kanál, tanár, tanul, tanoda, fonoda, vonat, néni, ménes, mánia, önzés, kínál, csónak, döntés, zenekar, szénégető, színvak, miniszoknya, mentolos, tünet, tüntet,
kettes, étterem, átalakul, italozó, úttörő, vasutas, atom, hatalom, kattan, vettem, tettem, értelem, Ottó, csatol, dátum, gátol, hatol, pótol, botlik, foltos, nótaszó, boltos, pultos, doktor, rétes, kétely, métely, vetőmag, rettenetes, követelmény, hatalmas, színtelen, ártalmas 
adat, adoma, adakozik, adózik, Adél, vadul, vaddisznó, vádol, láda, nádas, meder, szeder, kender, sodor, fodor, tódul, bódul, oldat, tanoda, szerda, tudomány, tudós, edény, fürdő, erdő, ferdül, bádogos, rádió, dédelget, diadal, Budapest,

n/t/d  a szó végén: 
én, ön, tán, dán, fon, hon, kén, kín, sün, len, lenn, fen, fenn, benn, ódon, szappan, hatvan, Sopron, köszön, kíván, után, Iván, azután, bolond, bödön, délben, télben,  
át, ott, üt, fűt, fut, jut, lát, hát, hat, csat, matt, hit, volt, folt, lét, rét, hét, gót, kút, rút, sőt, bot, kamat, alatt, falat, fizet, kutat, juttat, áztat, szeret, menet, kezet,  között. mögött, fölött, Edit, Margit, intézet, áldozat 
ad, ád, rád, nád, kád, pad, vád, vad, mód, told, véd, had, kedd, ragad, magad, fogad, apad, csőd, neked, reked, dagad, fullad, izzad, apád, anyád, fárad, téved, mered, Szeged, Nagyatád

c) Kiegészítő szógyakorlatok fontosabb igekötőként használható szavakkal, gyakoribb toldalékokkal:

neki: nekiad, nekiáll, nekiborul, nekicsap, nekidől, nekienged, nekiér, nekifut, nekiugrik, nekigurul, nekigyürkőzik, nekihasal, nekiindul, nekikeseredik, nekilát, nekimegy
tele: telead, teleborít, telecsurog, teledönt, teleesik, telefal, telegyűjt, teleír, telemér, telenyom, teleönt, telerak, telesír, telesüt, teleszed, teletesz, teletölt, televisz
tovább: továbbad, továbbáll, továbbgondol, továbbít, továbbmegy, továbblép, továbbrak
tönkre: tönkremegy, tönkretesz, tönkrevág
-talan- tlan:  alaktalan, arcátlan, álmatlan, bátortalan, bizalmatlan, bizonytalan, csorbítatlan, csalhatatlan, csillapíthatatlan, haszontalan, igaztalan, tárgytalan, óvatlan, tisztátlan, tudatlan, tudattalan, ujjatlan, valótlan
-telen - tlen: becstelen, dicstelen, döntetlen, egyetlen, elégtelen, elégedetlene, elvtelen, embertelen, esetlen, esztelen, eszméletlen, életlen, éktelen, éretlen, érintetlen, értelmetlen, értéktelen, érthetetlen, érvénytelen, érzéketlen, érzéstelen, fedetlen, fedezetlen, fejetlen, fejletlen, hitetlen, idétlen, időtlen, ízetlen, jellegtelen, jellemtelen, jeletlen, jelentéktelen, jeltelen, jelzetlen, kegyetlen, képtelen, néptelen, szervetlen, szívtelen, ügyetlen, védtelen
-nd kapcsolat: gondol, landol, mondat, konda, ronda, szonda, monda, kendő, bendő, Nándor, bunda, zsindely, vandál, göndör, zendül,
-andó-endő: adandó, állandó, ápolandó, fárasztandó, hagyandó, hajlandó, hagyandó, halasztandó, maradandó, mondandó, mulandó, osztandó, pótolandó, ragasztandó, szárítandó, válaszolandó, választandó, vonandó, elegendő, eredendő, esztendő, ébresztendő, értendő, illendő, jövendő
-nt -kapcsolat:  hinta, tinta, fintor, kint, minta, lenti, fenti, kinti, Anti, ront, bont, font, dönt, ment,
-int: bólint, csettint, csattint, csavarint, érint, hörpint, kacsint, kattint, koccint, kólint, koppint, köhint,  löttyint, pattint, pödörint, sodorint, suhint, tapint, tekint
-dt: alvadt, apadt, bágyadt, csüggedt, dagadt, dermedt, duzzadt, dülledt, ernyedt, esküdt, fáradt, fülledt, gerjedt, görnyedt, gyulladt, hasadt, hervadt, higgadt, hirhedt, horpadt, ijedt, izzadt, korhadt, kókadt, lankadt, meredt, nyamvadt, olvadt, poshadt, puffadt, pukkadt, püffedt, ragadt, rekedt, riadt, rohadt, roskadt, sáppadt, süllyedt, szakadt, száradt, szikkadt, tapadt, tespedt, zsibbadt

d) Homonímák (azonos optikai kép)
szó elején: ne-te-de, tél-dél, tép-nép, tán-dán, tus-dús, nesz-tesz, téma-néma, delel-telel, tagad-dagad, dudás-tudás, napos - tapos, toboz-doboz, napló-tapló
modor-motor, buda-buta, párta-párna,
van-vad, fát-fán, had-hat, vét-vén-véd
 

e) Mondatgyakorlatok: Figyelje meg az n/t/d mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben!

Idézet Popper Péter Belső utak könyve c. művéből.
"A múlt már nincs. A jövő még nincs. Egyetlen valóság: a jelen."
Gondolati háttér: Gondolkodásunk fegyelmezetlensége következtében rengeteg fölösleges energiát pazarolunk el azzal, hogy túl sokat időzünk a múlt és a jövő irrealitásában. Régi sérelmeinken rágódunk, vagy visszavágyódunk elmúlt állapotainkba; az elképzelt jövővel ijesztgetjük, vagy vigasztaljuk magunkat. Eközben elsiklunk az aktuális valóság, a jelen felett, nem éljük át kellő mélységben és intenzitással. Ezért sokat tévedünk és mulasztunk. A jelenre kell elsősorban odafigyelni.

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele