127 268

Szájról olvasó tanfolyam - Dr. Borsos Terézia, 2003.

A SZ, C és Z mássalhangzók

Sz folyamatosan képzett zöngétlen  réshang,
C
kombinált zöngétlen zár-réshang.
Z folyamatosan képzett zöngés réshang,

Az optikai kép bemutatása

A képzés során az ajkak az É hangéhoz hasonló, közepesen hátrahúzott állapotban vannak. A fogsorok élei egymás közt csekély távolsággal jól láthatóak. A C képzésénél miközben a nyelvhát elülső része a fogmedert pattanásszerűen hagyja el, a fogsorok közti távolság enyhén megnő, a nyelv hegye látszik,  a  SZ és Z képzésénél a nyelv hegye általában érinti az alsó fogsor hátsó felszínét. A nyelv hátán középen rés keletkezik és pereme érinti a szájpadlást.

Elölnézet, oldalnézet és oldalmetszetAz  optikai kép leírása:Az  optikai kép megfigyelése

a)   Olvassa el újra a hangok optikai képének leírását úgy, hogy a képeken és ábrákon figyelje meg a különbségeket.
b)   Vegyen tükröt a kezébe és figyelje meg saját szájmozdulatait miközben Radnóti Miklós: Éjszaka című versét olvassa, ill. mondja:

Alszik a szív, és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár
alszik a pergő búzaszemekben a nyár;
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.


c)   Figyelje meg a  folyamatosan ejtett sz és z, valamint pattintott c hang  optikai képét ugyanabban a szóban. Ugyancsak nehéz elkülöníteni a két folyamatosan ejtett zöngétlen hangot: sz és z.  Ezekben az esetekben a halló ember  is gyakran téveszt: 
cipőfűző, cápaszáj, combszelet, cakkszél, célzott, cukorszint, citerazene, cimbalomzene, cicaszáj, cicaszőr, cicaszem, ciklámenszínű, kukoricaszem
autóbuszvezető, búzaszem, evőeszköz, felszegez, megszavaz, megszomjazik, osztályvezető, piszkozat, porszívószik, szabadkozik, szabályzat, szaküzlet, szállingózik, számoz, szánakozik, száz, század, személyzet, szervez, szódavíz, zabszem, zeneszó, zenész, vízszint, házszám

d) Figyelje meg az sz, c, z  időtartamának (rövid-hosszú mássalhangzók) optikai jeleit a következő szópárokban: 
kasza- kassza, sziszeg-szisszen, veszem-vesszen, döcög-döccen, biceg-biccen, kocog-koccan, házal- házzal, közel-közzel, pénzel- pénzzel, zizeg-zizzen

e) figyelje meg a c és cs - hangok közti optikai különbséget. C-nél az ajak é állásban, Cs-nél o állásban van.
arccsont, arckenőcs, cárevics, centercsatár, cigánypecsenye, ciklámencsokor,  cinkcsésze, cipőkenőcs, citromfacsaró, combcsont, csipőficam, csirkecomb, gyümölcscukor, harckocsi, korcsolyacipő, kukoricacsutka

Rögzítés

a) Hanggyakorlatok
szi - szé - sze- szá- sza- szó- szö- szu- szü
isz- ész- esz- ász- asz- osz- ösz- usz- üsz
iszi- észé- esze- ászá- asza- oszo- öszö- uszu- üszü

ci- cé- ce- cá- ca- co- cö- cu- cü
ic- éc- ec- ác- ac- oc- öc- uc- üc
ici- écé- ece- ácá- aca- oco- öcö- ucu- ücü

zi- zé- ze- zá- za- zo- zö- zu- zü
iz éz- ez- áz- az- oz- öz- uz- üz
izi- ézé- eze- ázá- aza- ozo- özö- uzu- üzü

b) Szógyakorlatok
sz/c/z  a szó elején:
szív, szíj,  szid, szít, szín, szilva, Sziget, Szilvia, szikla, szipog, szigony, szirom, szigorú, szivar, szék, szén, szét, széna,  szédül, széjjel, széles, szélcsend, szép, szeleburdi, szelence, szeles, száj, szánt, szánkó, száguld, Száva, számol, szalag, szakad, szaval, szabad, szarka, szamár, szamovár, szarkaláb, szalmazsák,...
cár, cikk, cent, cakk, comb, cél, cucc, cápa, caplat, cement, colos, cégér, cölöp, civis, cica, cinege, cimbalom, ciklámen, cicoma, cirok, címer, cinkos, cédula, cérna, cókmók, céklás, cáfol, cammog, cédrus, cella, cethal, Cegléd, Cecília,
zigóta, zihál, zizeg, zivatar, zéró, zene, zeke, zendül, zeng, zebra, zerge, zengés, zenész, zálog, zápor, zárka, zab, zakó, zabla, zakatol, zabál, zaj, zokni, Zokog, Zoltán, zongora, zord, zöld, zömök, zönge, zökken, zörög, zuhan, zuhany, zubog, zubbony, zúzmara, zümmög, züllött, zűr, zűrzavar

sz/c/z  a szó közben:
iszik, viszik, hiszik, díszít, vízszint, kiszív, készétel, mészégető, részét, messze, eszem, teszem, veszem, rászáll, rászán, gyászát, kasza, aszal, massza, maszatol, tavasszal, kamasszal, oszol, foszt, oszt, nyoszolya, koszol, buszunk, túszunk, bambuszunk

Mici, pici, bicikli, vécé, pévécé, ábécé, ecet, metszet, december, fácán, pálcát, tálcát, pacal, kacat, vacak, kocog, pocok, bohócok, döcög, teknőcök, pöcök, megcéloz, megcáfol, alcím, megcukroz
Gizi, bízik, hízik, mézédes, igézés, rézzel, ezzel, vezet, kezet, lemezek, vezekel, vázát, házát, lázát, fázás, rázás, azzal, kazal, gazzal, ózon, hozzon, pózol, rozoga, dolgozzon, bozót,, özön, gőzön, főzzön, győzzön, húzzuk, nyúzzuk, blúzunk, kalauzunk,, űzzük, fűzzük, betűzzük

sz/c/z  a szó végén: 
visz, hisz, tenisz, ész, kész, mész, egész, penész, sebész, cipész, zenész, merész, tengerész, régész, vesz, tesz, lesz, halász, vadász, fogász, kamasz, tavasz, mamlasz, orosz, porosz, rossz, ősz, szösz, jössz, húsz, túsz, humusz, autóbusz, kókusz, fókusz
vicc, slicc, bibic, léc, szanitéc, Regéc, necc, hecc, ketrec, perec, perc, pác, Vác, rác, akác, srác, dac, Bugac, kukac, malac, kóc, bohóc, palóc, vadóc, daróc, tanonc, lúc, dúc
íz, víz, tíz, Aliz, remíz, méz, géz, kéz, nézz, indonéz, réz, evez, nemez, lemez, tegez, felez, nevez, máz, gáz, váz, magáz, megaláz, ádáz, az, gaz, halmaz, falaz, kanalaz, Rakamaz, hoz, doboz, toboz, koboz, nyomoz, fokoz, őz, győz, ötvöz, köböz, főz, időz, húz, nyúz, kalauz, blúz, grúz, űz, fűz, tűz, bűz, betűz, gyűrűz
 

c) Kiegészítő szógyakorlatok igekötőként használható szavakkal, és fontosabb toldalékokkal:
szét: szétad, szétázik, szétborít, szétesik, szétfut, szétgurul, széthajt, szétlő, szétpattan, szétvág, szétüt
szembe: szembead, szembeszáll, szembecsap, szembeesik, szembefut, szembegurul, szembehelyez, szembeindul, szembejön, szembenéz,
szerte: szerteágazik, szerteesik, szertedől, szerteszáll, szerteugrik
össze: összead, összeáll, összeborul, összecsókol, összedob, összedől, összeenged, összefut, összegyűlik, összehord, összeír, összejön, összeköt, összelök, összemos, összenyit, összeolvas, összerak, összeolvad, összeül, összeüt
vissza: visszaad, visszabeszél, visszacsap, visszavisz, visszaszív, visszaenged, visszaél, visszafut, visszajön, visszanő, visszaönt, visszapillant, visszasír, visszaszed
-ca: apa- apáca, ál- álca, bár- bárca, ló- lóca, tál- tálca, tár- tárca, út- utca
-nc: bér- bérenc, íny- ínyenc, kedv- kedvenc, kegy- kegyenc, kéj- kéjenc, küld- küldönc, tol- tolonc, kül- különc, lel- lelenc, tan- tanonc, udvar- udvaronc, új- újonc
haza: hazavisz, hazaenged, hazamegy, hazahúz, hazagurít, hazaér, hazatér
hozzá: hozzáad, hozzáér, hozzágondol, hozzávisz, hozzálép, hozzárak, hozzátesz, hozzátold, hozzávisz

d) Homonímák (azonos optikai kép)
szár- zár-cár, szél-cél, szűr-zűr, szita-Zita, szab- zab, zizeg-sziszeg, hozza- hossza, ősz-őz, szász-száz, méz-mész, kéz-kész, rész-réz, porosz- poroz, víz- visz
 

e) Mondatgyakorlatok: Figyelje meg az  sz/c/z  mássalhangzók optikai képét az alábbi szövegben!

Idézet Popper Péter Belső utak könyve című művéből:
"A belső fegyelem megtart, mint testet a csontváz. A külső fegyelem páncél; véd és akadályoz."
Gondolati háttér: - A természetben az alacsonyabb rendű élőlényeket kitinpáncél védi. Kívül kemények, belül puhák. A páncél: fal köztük és a világ között. Ha áttörik, védtelenek. A magasabb rendű élőlényeknek gerincük van. Kívül lágyak, a tartásuk belül van. Szabadabb a viszonyuk a világhoz, s bár könnyebben megsérthetők, mégis nagyobb biztonságban vannak. Az emberi psziché szétesik fegyelem nélkül. A fejlődés útja az, hogy a külső fegyelem belső fegyelemmé változzon. Csak a belső fegyelem tanít meg élni a szabadsággal. Belső fegyelem nélkül a szabadság megbetegít. Ezért van olyan sok pszichés zavar a modern kultúrában.

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele