125 303

Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete Alapszabálya

Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete Alapszabálya

Módosításokkal egységes szerkezetben, mely módosításokat a dőlt betűs részek tartalmazzák.

A jelen Alapszabály az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, különösen annak a 3:63 - 3:87.§-ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján, az alábbiak szerinti, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú jellegű tevékenység kifejtésére is létrejött egyesület működését határozza meg. Az Egyesület – Küldöttgyűlésének döntése alapján - tevékenységét a 2013. évi CLXXVII. törvény 11.§ (1) bek. alapján továbbfolytatja.

A HARKE kijelenti, hogy az Egyesület pártoktól függetlenül működik, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a pártoktól támogatást nem kaphat, ilyen támogatást nem fogadhat el, és azoknak nem is nyújt támogatást; országgyűlési képviselő jelöltet, európai parlamenti, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet soha nem állít, nem támogat és a jövőre is kizárja azt, hogy a HARKE bármikor is képviselőjelöltet állítson, vagy támogasson.

l.) Az Egyesület elnevezése:

Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete

Rövidített név: HARKE

Az Egyesület neve angolul: Association for the Rehabilitation of the Hearing-impaired.

Az Egyesület neve németül: Verein für Rehabilitation von Schwerhörigen.

2.) A HARKE székhelye:  1078 Budapest, Hernád u. 5. III. em. 3.

 1. A HARKE célja:

A „Segíts másoknak, akkor más is segít rajtad”- jól ismert mondás jegyében az HARKE tagsága segítséget kíván nyújtani a hallássérült (siket és nagyothalló) sorstársaknak, hogy saját kezükbe vehessék sorsuknak irányítását.

A/ Az HARKE tagjai „élő például” szolgálnak, érzelmi támogatást nyújtanak a sorstársaknak a megváltoztathatatlan elfogadásában. Az önsegítő csoport kimozdítja az érintetteket elszigeteltségükből, megelőzve ezzel a depresszió kialakulását. Erkölcsi és pszichés támogatás nyújtása egymásnak. Segítség az elmagányosodás ellen, az elszigeteltségből való kimozdítás céljából összejövetelek szervezése.

Együttműködés szakemberekkel: audiológusokkal, orr-fül-gégész szakorvosokkal, hallókészülék forgalmazókkal, audioterapeutákkal, pszichológusokkal, gyógypedagógusokkal, logopédusokkal és jogászokkal; mindezt azért, hogy szakmai információkkal rendelkezhessen az HARKE, hogy a rászoruló tagjainak ellátásában közreműködjön. Megoldások keresése fiatal, jó ötletekkel rendelkező fejlesztő szakemberek segítésére, ennek érdekében kutatási célokra pályázati összegek megtalálása.

Együttműködés munkaügyi szakemberekkel a hallássérültek sajátosságaira figyelemfelkeltéssel, hallássérült állapotromlásból eredő személyiségproblémák, önbizalomhiány elvesztése – mindezekről a szakemberek értesítése, hogy a hallássérült állapot bekövetkeztekor az egyén ne maradhasson magára, akár munkanélküliként, akár a család , barátok által számkivetetten.

B/ A csoport határozottabban képviselheti az egyént hivatalos fórumokkal szemben, nagyobb befolyást gyakorolhat a hivatásos gondozási rendszerre.

C/ További cél, a szabadidő hasznos eltöltése és ennek keretében:

 1. egészségmegőrző, betegség megelőző,

 2. nevelő-, oktató-, képességfejlesztő, ismeretterjesztő,

 3. kulturális- és

 4. szabadidős sporttevékenység és turizmus, más emberek, tájak, népek megismerése.

D/ Információkérés minden szakterületről, ahol rendelkeznek hallássérült emberek életminőségét javító lehetőségekkel, elképzelésekkel, megoldásokkal. Ezen információk gyors eljuttatása a sorstársaknak: honlapon, újságban, elektronikus hírlevélben.

E/ Tapasztalatszerzés a közép -és kelet-európai országok nehéz helyzetben lévő hallássérültekkel foglalkozó szakembereinek és civil szervezeteinek eddigi munkájáról. Lehetőségek keresése a kölcsönös cserekapcsolatok kialakítására, együttműködések kötésére, hogy együttesen nyomozzanak a fejlett, nyugati államokban már kialakult hallássérülteket segítő szolgáltatások után. Új, sikeres módszerek megismerése a nyugat-európai országokból, vagy bármely más kontinens országaiban élő hallássérültektől, családjaik életével foglalkozó civilek- és szolgáltatóktól.

F/ A HARKE alapító tagok közül többen születésüktől, vagy kisgyerekkoruktól hallássérültek (siketek vagy nagyothallók). A HARKE-ba jelentkező sorstársak közül többen tapasztalták, hogy milyen különbségek vannak a neveltetés, az életmód, a szemlélet tekintetében a halláshiánnyal rendelkezők között. Az oka az információ hiányból származó tájékozatlanság, amit a hallássérült kisgyermekek esetén fejlettebb módszerekkel, más, a gyermekre odafigyelő, gazdagabb országokban már ismert és fejlődő szakszerű pedagógiai foglalkozásokkal személyre szabottan fejleszthetőek. Erre a célra szakembereket keresnek. Tájékoztatásokat adnak a hallássérült kisgyermeket nevelő szülőknek (a kicsi koruk óta hallássérült, de már felnőtt) a sikeres siket, illetve nagyothalló sorstársak. A HARKE-hez több hallássérült, de „megalapozatlanul” a gyógypedagógiai oktatásban részt vett sorstárs csatlakozott. Az ő innovatív szemléletük, hozzáállásuk is sokat javít a hallássérült gyermekek nevelési módszereinek a kutatásában. Segítséget adnak és példamutatással szolgálnak a már magasan képzett, szakmákkal rendelkezők.

G/ A HARKE tagjai közül többen a hallássérülésük miatt diszkriminációban részesültek életük során, vagy legalábbis, így érzik. Tagjai közül többen részt vettek civil érdekérvényesítő emberi jogi témájú tájékoztató előadásokon, képzéseken. Rájöttek, hogy hallássérültek számára is hasznos, ha, diszkriminációt megélt sorstársaknak az elszenvedett események orvoslására, vagy akár megelőzésére, képzéseket tartanak. Ezt a HARKE elsősorban magasan képzett, emberi jogokhoz is értő hallássérült, szakmailag kompetens személyek segítségével teszi, erre keres forrásokat. Így személyre szabottan, egy hallássérültek számára elérhető, hallássérült szemszögből felállított jogvédő szolgálat indítása kezdődhet el. Bűnmegelőzésben jártas szakemberekkel együttműködések kialakítása, hogy megismerjék a hallássérültek a megelőzések módjait, és baj esetén, a bántalmazásokból keletkezett sérelmek és jogtalanságoktól keletkezett károk enyhítését, a bajt hozó emberek megbüntetését.

H/ A HARKE tagjai az egyesületi munka során tapasztalták, hogy a kommunikáció fejlesztése időszerű szakmai és technikai szempontból is. Szükség van az érdekérvényesítő, közéleti szerepet felvállaló hallássérült civilek képzésére. Ilyen képzés a médiakapcsolatokhoz szükséges ismeretek, a public relations ismeretei, a pályázati tanácsadás, projekt menedzsment. Ezt a HARKE már ilyen ismeretek birtokában álló tagjai más hallássérült civil szervezeti munkatársak számára is átadja. Szükséges az ismeretek bővítése céljából számos, újabb európai uniós civil érdekérvényesítés már bevált módszereinek behozatala.

A fenti célok megvalósítása érdekében a HARKE az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján.

Közhasznú tevékenységek, közfeladataink és jogszabályhelyei:

 1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 141.§ (2) bek. c) pont alapján, konkrétan a beszédkészség, szájról olvasási készség, hallók közötti érvényesülés megerősítő, önbizalom fejlesztést szolgáló szolgáltatások fejlesztése. Halló emberek számára ismeretterjesztő előadások a hallássérült személyiségről, érintett, sikeres kommunikációjukat megoldó hallássérültekkel, lobbitevékenység formájában, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35.§ (1)-(2) bekezdései alapján.

 2. Szociális tevékenység: Hallássérültek és halmozottan, azaz hallássérülés és más hátrányos helyzet, betegség, idős kor, fogyatékosság esetén segítségnyújtás a megélhetéshez, ruhagyűjtés- és osztása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (4) bek. 4. pontja alapján.

 3. Tudományos tevékenység, kutatás, hallássérült emberek számára, tolmácsolási technikák kidolgozása, fejlesztése. A hozzánk forduló siketek jelnyelvi tudásának elemzése, érdeklődésük esetén, velük való fejlesztése. Hasonlóan, a szájról olvasók számára, a szájról olvasást kitűnően használó, újfajta tolmácsolási technika külföldön már kidolgozott módszereinek megismerése, adaptálása. A jelenleg még gyerekcipőben járó írótolmács technikák fejlesztése, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2014. évi LXXVI. tv. 4.§ (1) bek. e)-f) pontjai alapján.

 4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: azon tapasztalatokkal rendelkezőket, oktatókat, a magasan képzett hallássérült szakembereket, akik a hallássérült emberek kommunikációs akadálymentességében már részt vettek, vagy szeretnének részt venni, javasoljuk az oktatási intézmények, felnőttképzési vállalkozások felé. Ugyanakkor a HARKE is kezdeményez, és szervez kis csoportos foglalkozásokat ezekkel a szolgáltatásokkal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) bek. p) és u) pontjai alapján.

 5. Kulturális tevékenység, hallássérült emberek számára kommunikációs akadálymentes környezetben történő programok szervezése, megfelelő előadók megtalálása az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX tv. 3.§ (1) bek. alapján. Kiadványok hallássérült személyek megírása által, ezek megjelentetésének támogatása, hallássérült emberek kulturális fejlődése az elmúlt évtizedek során, ennek érdekében szakmai feladatokhoz forrásszerzés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 7. pontja alapján.

 1. Természetvédelem, állatvédelem, és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64.§ (1) bek. alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 11. 12. Hallássérültek bevonásával, az Önkormányzatokkal kezdeményezni együttműködéseket, hogy akadálymentes formákban jussanak el információk a hallássérültekhez. Ugyanakkor, a képzett természetvédelmi, természettudományos végzettséggel rendelkező hallássérült szakemberek bevonásával közös munka kezdeményezése a természet védelméhez.

 2. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermekjóléti szolgáltatások, mint a szülők és gyermekeik közötti jobb megértés, elfogadás, kommunikációs akadálymentesítés, családi kapcsolat segítése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23.§ (5) bek. 11. pont, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 17.§ (1) bek. alapján.

 3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kommunikációs akadálymentesség biztosítása, ennek szorgalmazása, tanítása, ezáltal a többségi társadalomba való integrációjuk és a diszkrimináció csökkentésének elősegítése, ezért szóló lobbitevékenységünk a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 3.§ (1) és (2) bek. alapján.

 4. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbsségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység: Hallássérültként is joguk van a saját nemzetiségi kultúrájukat ápolni, és megtanulni. Ehhez klubnapok, ismeretterjesztő előadások, kirándulások, dokumentumfilmek, kiadványok készítése érdekében kifejtett tevékenység az érintett, a HARKE-hez segítségért fordulók számára a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 115. § d), f) és g) pontjai szerint.

 5. A sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, kis klubszerű csoportok támogatása, tagjaink és hallássérültek és ismerőseik lakhelye szerinti sportesemények felkarolása, szervezése, vagy ezekhez bekapcsolódása a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e) pontok és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 8 pont alapján.

 6. Hallássérült emberek fogyasztóvédelmi segítése, mivel a hallókészülékektől kezdve, minőségi, szakmailag megfelelő állapotú eszközökre van szükségük, ugyanakkor a minden egyéb, életvitelt segítő szolgáltatások, vásárlások esetében szüksége van megfelelő tájékoztatásra kommunikációs akadálymentes módon, amiket a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17. § (1)-(2) bekezdései és a 45. § (1) a) bek. alapján segíti elő számunkra.

 1. rehabilitációs foglalkoztatás, hallássérült emberek esélyeinek javítása, képzési programok szervezése, támogatása, illetve a saját egyesületi szervezési munkákhoz, hallássérültek segítségnyújtásához, képzett hallássérültek, vagy egyéb, más kommunikálni tudó segítő foglalkoztatása a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 20-21. § b) és c) pontjainak megfelelően.

 2. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, hallássérültek számára a megfelelő szakemberrel történő felnőttképzési programok szervezése, támogatása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 1.§ (2) bek. szerint.

 3. közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybevehető – szolgáltatások. Együttműködés az Önkormányzatokkal, állami intézményekkel, hogy a hallássérülteket képviselő civil szervezetek megfelelő segítséget nyújthassanak a rászoruló hallássérült és halmozottan, azaz hallássérülés mellett más fogyatékossággal rendelkezők számára, erősítendő a fenti társadalmi csoport segítése kapcsán a civil összefogást is. Ezt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)-b) szerint teszi.

Az előzőekben megjelölt tevékenységeket a HARKE, mint közhasznú tevékenységet végez.

A közhasznú tevékenységeket a HARKE úgy végzi, hogy a közhasznú szolgáltatásból a HARKE célja szerinti szolgáltatást bárki, a szolgáltatásra rászorult, halláskárosult, vagy azt igénybe venni kívánó részesülhet, a HARKE tehát nem zárja ki, sőt lehetővé teszi, hogy a HARKE közhasznú szolgáltatásaiból. az előzőekben megjelölteknek megfelelően részesülhessenek, szolgáltatásait a cél - és lehetőség szerint mindenkire kiterjeszti.

4./ A HARKE tagjai:

A HARKE tagja lehet /rendes tag/:

A HARKE tagja lehet minden nagykorú állampolgár, aki a HARKE célját elfogadja.

A tagsági jogviszony úgy keletkezik, hogy a belépni szándékozó belépési kérelmet nyújt be, amiről a közgyűlés dönt.

A rendes tagok jogai:

- A HARKE tevékenységében és rendezvényeiben részt vehet

- a célok elérése érdekében a HARKE elnökségének javaslatot tehet, akik azt kötelesek megtárgyalni, illetve szükség esetén közgyűlés elé terjeszteni,

- A HARKE működéséről, gazdasági helyzetéről az elnökségtől felvilágosítást kérhet,

- szakmai támogatást, egyéb szakmai útmutatást kérhet

- a tag választhat, és választható a HARKE szerveibe.

- a közgyűlésen a tag szavazati joggal rendelkezik, azzal, hogy minden tagnak egy szavazati joga van.

- a tagnak jogában áll a tagsági viszonyát önkéntesen megszüntetni. Kilépési szándékát az közgyűlésnek kell írásban beadni, mely alapján köteles a tagot a tagnyilvántartásból törölni.

A tag arra a naptári évre köteles a tagdíjat megfizetni, amely naptári évben az HARKEnek tagja volt, az év első felében, bármely rövid ideig is.

A döntéshozó szervben nem szavazhat a tag, ha a döntés őt érintő kötelesség vagy előny megállapítására, vele való szerződéskötésre, vele szemben per indítására irányul, vagy hozzátartozójának érdekében születik, vagy ha a tag a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki személyesen érdekelt.

A tagok kötelezettségei:

- A tag köteles a közgyűlési határozatokat végrehajtani.

- Köteles eleget tenni az alapszabályban előírtaknak,

- Köteles a közgyűlés által megállapított évi tagdíjat a közgyűlés által megállapított időpontig befizetni.

- Az egyesületi tag nem veszélyeztetheti az HARKE céljának megvalósulását és az HARKE tevékenységét.

A tagdíjfizetés elmaradása esetén az HARKE igazolható módon, írásban felszólítja a tagot az elmaradt tagdíj 30 napon belül történő teljesítésére és figyelmezteti ennek elmaradása esetére a jogkövetkezményekre, tehát, hogy a tag tagsági jogviszonya a megadott határidő elmulasztása esetén megszüntetésre kerül a közgyűlés által.

Pártoló tag:

Minden belföldi és külföldi természetes, vagy jogi személy, aki a HARKE munkával egyetért és a HARKE-t támogatja akár pénzbeli vagy természetbeli adománnyal, akár a HARKE-nek végzett ingyenes munkával, kérheti a HARKE-be pártoló tagként való felvételét.

A pártoló tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok jogaival és kötelezettségeivel azzal az eltéréssel, hogy a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehetnek részt, tisztségre nem választhatnak, és nem választhatók, továbbá a pártoló tag mentes az évi tagdíjfizetési kötelezettség alól. A pártoló tag a HARKE esetleges tartozásaiért semmilyen jogcímen nem felel.

A tagfelvételi kérelemben a közgyűlés dönt.

Az elnökség törli a nyilvántartásból a tagot, ha a tagsági viszonya megszűnt.

A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag önkéntes kilépésével,

 • a tag halálával.

Az egyesületi tagokkal szemben az HARKE nem kíván kizárási eljárást lefolytatni, vagy egyéb jogkövetkezményt alkalmazni, amennyiben jogszabályt, alapszabályt, vagy egyesületi határozatot sértő magatartás történt.

5.) A HARKE működési területe

A HARKE országos szervezetként működik.

6.) A HARKE szervezete:

A közhasznú szervezet működése:

A HARKE-nek mint közhasznú szervezetnek a döntéshozó szerve a közgyűlés, amely nyilvános.

a/ Közgyűlés

A közgyűlés a HARKE döntéshozó szerve.

A közgyűlést a HARKE elnöksége hívja össze

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, minden tárgyév első negyedévében.

A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok egynegyede a közgyűlés összehívását kéri.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni akkor, ha az HARKE vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni lejáratkor, vagy a célok elérése veszélybe került.

Az elnök vagy a titkár a napirendi pontok közlésével a meghívót a tagoknak legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt igazolható módon megküldi.

A meghívó tartalmazza az HARKE nevét, székhelyét, az ülés időpontját és helyét, valamint a napirendet a szavazáshoz szükséges álláspont kialakításához szükséges részletességgel, azonban a megadott napirendi pontokon kívül a közgyűlés szavazhat ott nem szereplő kérdésekben is, amennyiben valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag döntenek újabb napirendről. A napirend kiegészítése úgy is történhet, hogy azt a meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül a tag, vagy az HARKE szerve kéri annak indokolásával. A kérelemről az elnökség dönt, amennyiben ez elmarad, vagy elutasításra kerül, a közgyűlés az ülésen külön dönt erről még a napirendek elfogadását megelőzően. Amennyiben a napirend kiegészítésre került, az új napirendi pontokról értesíteni kell igazolható módon a tagokat.

Amennyiben a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A meghívónak tartalmaznia kell azt is, hogy a közgyűlés nyilvános, azon hallgatóként bárki megjelenhet.

A közgyűlés helyszíne a HARKE erre az alkalomra bérelt helyisége, ennek hiányában a székhelye.

A közgyűlést a HARKE elnöke nyitja meg, vagy az általa kijelölt személy, de levezető elnököt a közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel még a napirendi pontok megszavazása előtt. Ekkor kerül sor a határozatképesség megállapítására is. Ha egy tag egy ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen 15 napon belüli időpontra azonos napirendi pontokkal újból össze kell hívni a közgyűlést azzal a figyelmeztetéssel, hogy az új közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.

A közgyűlés elé utalt kérdésekben a szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint 50%-a igenlő szavazata esetén a határozatot elfogadottnak kell tekinteni.

Ezt követően kerül sor a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek a megszavazására is, akik személyére az elnök tesz javaslatot és a közgyűlés egyszerű többsége kell az elfogadásukhoz. A jegyzőkönyvvezető az ülésen elhangzottakat olyan részletességgel rögzíti, hogy annak tartalma hitelesen visszaadja a közgyűlés történéseit, felszólalásokat, szavazati arányokat, a határozatképesség folyamatos ellenőrzését. Amennyiben valamely résztvevő szószerinti jegyzőkönyvezést kér, azt teljesíteni kell adott esetben. A jegyzőkönyvet az elnök, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők írják alá és el kell látni a végén az HARKE pecsétjével is.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza. A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell tárgyalni, majd új szavazást kell elrendelni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a szavazásra feltett témakört elvetettnek kell tekinteni.

Titkos szavazással történik az elnökség tagjainak megválasztása. A jelölőbizottság 3 tagú, elnökét és tagjait a közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, a közgyűlés elnökének javaslata alapján. Javaslattételre a tagok bármelyike is jogosult. A jelölőbizottság javaslatát a közgyűlés tagjainak véleménye alapján, annak ismeretében teszi meg. A szavazatok összeszedésére ugyancsak 3 tagú bizottságot kell választani a jelölőbizottság megválaszt.

A közgyűlés határozata meghozatalához kétharmados többség szükséges a HARKE megalakulásának, szétválásának, egyesülésének és megszűnésének kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a mérleg megállapítása,

- az elnökség megválasztása, visszahívása,

- jelölőbizottság megválasztása, mely bizottság átalakulhat a közgyűlés döntése szerint szavazatszámláló bizottsággá,

- a HARKE szétválásának és más egyesülettel való egyesülésének és megszűnésének kimondása,

- a tárgyévben a tagok által fizetendő díj megállapítása,

- az elnökség évi beszámolójának elfogadása,

-az éves költségvetés elfogadása.

- a közhasznúsági melléklet megtárgyalása, elfogadása.

- a HARKE alapszabályának elfogadása, alapszabály módosítása mindazon ügyekben való döntés, amelyeket a törvény vagy a HARKE alapszabálya a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

Felhívás

 
Kérjük, támogassa törekvéseinket adója 1%-ával! Adószámunk: 18181287-1-42

hírlevél

a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete hírlevele